Showmessage() 使用范例

出自Discuz! 技术文库

跳转到: 导航, 搜索

目录

语言包替换

showmessage('errormessage', '', array('errorno' => $error));

lang_message.php 中语言项为

$lang['errormessage'] = '错误信息:{errorno}';

插件中的语言变量用“identifier:langvar”格式调用

showmessage('myrepeats:user_nonexistence');

插件语言包使用 scriptlang 语言变量,详见 插件模板和语言包的设计


语言包中调用 $_G

语言包中可包含 $_G 中的字串变量格式为“{_G/KEY1/KEY2/...}”将调用 $_G['KEY1']['KEY2']['...'] 变量

例如: {_G/setting/navs/3/navname} 将调用 $_G['setting']['navs'][3]['navname'] 变量


标准错误信息

showmessage('错误信息');

1.png

Ajax状态

1.1.png


标准成功信息

showmessage('成功信息', 'forum.php?mod=viewthread&tid='.$tid);

2.png


header 跳转

showmessage('成功信息', 'forum.php?mod=viewthread&tid='.$tid, array(), array('header' => true));

header 方式的信息,信息文字将不再显示

包含登录提示

showmessage('需要登录', '', array(), array('login' => true));

3.png

Ajax状态

3.1.png


弹窗成功信息并跳转

showmessage('成功信息', 'forum.php?mod=viewthread&tid='.$tid, array(), array('showdialog' => true, 'locationtime' => true));

4.png

个人工具